Структурні підрозділи

Відділ теорії моделювання
к.т.н. Давиденко А.М.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Теорія моделювання й аналізу підсистем захисту інформації в автоматизованих і телекомунікаційних системах.

Відділ математичного і комп’ютерного моделювання
к.т.н. Душеба В.В.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• теоретичні і прикладні аспекти розробки і застосування засобів інформатики й обчислювальної техніки в енергетиці;
• моделювання і автоматизація проектування функционально-орієнтованих обчислювальних систем і пристроїв;
• розробка нових інформаційних технологій і систем високої розрізнювальної здатності ультра-звукової діагностики матеріалів і об’єктів енергетики.

Відділ математичного і економетричного моделювання
д.т.н. Чемерис О.А.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Проектування та розробка:
• спеціалізованих багатопроцесорних архитектур;
• програмних комплексів автоматичного распаралелювання алгоритмів та планування завдань для багатопроцесорних обчислювальних систем;програмних систем автоматизованого проектування цифрових обчислювальних пристроїв на основі мов високого рівня VHDL, C/C++, тощо;
• спеціалізованих обчислювальних та керуючих пристроїв на основі логічних мікросхем, що програмуються.

Лабораторія математичного моделювання енергоринків
к.т.н. Євдокімов В.А.
Головний науковий напрямок робіт Лабораторії:
розрорбка інструментів моделювання та прогнозування сценарних наслідків, ефективного та комфортного запровадження реформ в енергетичній галузі, запровадження нових методів управління: використання при прийнятті як регуляторних так і управлінських рішень, впровадження нових ефективних та конкурентоздатних принципів організації роботи учасників, визначення їхньої поведінки на відповідних сегментах ринку.

Відділ моделювання енергетичних процесів і систем
д.т.н. Винничук С.Д.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• дослідження і розробка методів і засобів моделювання та автоматизованого проектування теплоенергетичних і газово-рідинних систем енергетичного устаткування об’єктів машинобудування;
• методи і засоби логічного висновку на і/чи мережах і їхнє застосування в інтелектуальних системах прийняття оперативних рішень;
• нові методи і засоби в електронній картографії.

Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці
чл.-кор. НАН України Васильєв В.В.
Головний науковий напрямок робіт відділення:
• розвиток нових чисельно-аналітичних методів цифрової обробки сигналів, аналізу, ідентифікації та моделювання динамічних систем з інтегро-диференціальними операторами нецілих порядків;
• розробка і дослідження апроксимаційно-операційних методів управління динамічними системами нецілих порядків;
• розвиток методів математичного та комп’ютерного моделювання нелінійних електронних кіл і структур з фрактальними елементами;
• комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці.

Неструктурні підрозділи

Моделювання енергетичних систем
д.т.н. Саух С.Є.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• фундаментальні дослідження у області, теорії, методів побудови і аналізу математичних моделей і алгоритмів моделювання об’єктів електроенергетики на основі досягнень теоретичної електротехніки і обчислювальних методів.

Моделювання динамічних систем
чл.-кор. НАПН України Верлань А.Ф.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• створення методів і засобів комп’ютерного моделювання для розв’язання задач аналізу, ідентифікації, синтезу та управління при дослідженні і проектуванні енергетичних процесів та об’єктів, а також інших класів динамічних систем.

Спеціалізовані засоби моделювання
чл.-кор. НАН України Мохор В.В.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
• створення спеціалізованих апаратних та програмних засобів обробки інформації щодо рішень задач інформатизації і автоматизації процесів техничного, технологічного та організаційного управління

Технічної діагностики
д.т.н. Владимирський О.А.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
Методи, апаратні та програмні засоби контролю і діагностики енергетичного та енергоємкого обладнання:
• діагностика електричних машин;
• діагностика трубопроводів;
• теплометричний моніторинг;
• вимірювання параметрів руху;
• метрологічне забезпечння.

Моделювання систем організаціонного управління
д.т.н. Борукаєв З.Х.
Головні наукові напрямки робіт відділу:
•  чисельне моделювання нестаціонарних взаємозалежних електромагнітних, теплових і гідродинамічних процесів в електромагнітних системах;
• розробка інформаційно-аналітичних систем моніторингу показників виробництва й економіки для комп’ютерних систем організаційного керування в енергетиці;
• розробка комп’ютерних систем організаційного керування в енергетиці, як інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Екологічного аналізу та прогнозу
д.т.н. Яцишин А.В.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
•  математичне моделювання техногенних навантажень на екологічні та соціально-екологічні системи;
• розробка методів аналізу та візуалізації даних медико-екологічного моніторингу з використанням сучасних ГІС технологій;
• математико-картографічне моделювання впливу техногенних об’єктів на атмосферу та виявлення територій підвищеного ризику;
• розробка інформаційно-аналітичних систем для вирішення задач медико-екологічного моніторингу в умовах підвищеного ризику з використанням сучасних ГІС технологій;
• комплексні оцінки забруднення навколишнього середовища у формі багатовимірних інтегральних екологічних індексів та інтегральних ризиків;
• системний аналіз інтегрального впливу техногенних навантажень на екосистеми, на здоров’я людини.

Імітаційного моделювання
д.т.н. Самойлов В.Д.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
• дослідження і розробка комп’ютерних технологій створення тренажерно-обучаючих і діагностичних засобів для підготовки і контролю знань фахівців у галузях паливно-енергетичного комплексу й інших галузей народного господарства.