Структурні підрозділи

Відділ теорії моделювання
к.т.н. Давиденко А.М.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Теорія моделювання й аналізу підсистем захисту інформації в автоматизованих і телекомунікаційних системах.

Відділ математичного і комп’ютерного моделювання
к.т.н. Душеба В.В.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Теоретичні і прикладні аспекти розробки і застосування засобів інформатики й обчислювальної техніки в енергетиці.
• Моделювання і автоматизація проектування функционально-орієнтованих обчислювальних систем і пристроїв.
• Розробка нових інформаційних технологій і систем високої розрізнювальної здатності ультра-звукової діагностики матеріалів і об’єктів енергетики.

Відділ математичного і економетричного моделювання
д.т.н. Чемерис О.А.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Проектування та розробка:
• спеціалізованих багатопроцесорних архитектур;
• програмних комплексів автоматичного распаралелювання алгоритмів та планування завдань для багатопроцесорних обчислювальних систем;програмних систем автоматизованого проектування цифрових обчислювальних пристроїв на основі мов високого рівня VHDL, C/C++, тощо;
• спеціалізованих обчислювальних та керуючих пристроїв на основі логічних мікросхем, що програмуються.

Відділ автоматизації проектування енергетичних установок
д.т.н. Винничук С.Д.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Дослідження і розробка методів і засобів моделювання та автоматизованого проектування теплоенергетичних і газово-рідинних систем енергетичного устаткування об’єктів машинобудування.
• Методи і засоби логічного висновку на і/чи мережах і їхнє застосування в інтелектуальних системах прийняття оперативних рішень.
• Нові методи і засоби в електронній картографії.

Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці
чл.-кор. НАН України Васильєв В.В.

Неструктурні підрозділи

Моделювання задач теоретичної електротехніки
д.т.н. Саух С.Є.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Фундаментальні дослідження у області, теорії, методів побудови і аналізу математичних моделей і алгоритмів моделювання об’єктів електроенергетики на основі досягнень теоретичної електротехніки і обчислювальних методів.

Моделювання динамічних систем
чл.-кор. АПН України Верлань А.Ф.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
• Створення методів і засобів комп’ютерного моделювання для розв’язання задач аналізу, ідентифікації, синтезу та управління при дослідженні і проектуванні енергетичних процесів та об’єктів, а також інших класів динамічних систем.

Спеціалізовані засоби моделювання
чл.-кор. НАН України Мохор В.В.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
• Створення спеціалізованих апаратних та програмних засобів обробки інформації щодо рішень задач інформатизації і автоматизації процесів техничного, технологічного та організаційного управління

Технічної діагностики
к.т.н. Владимирський О.А.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
Методы, аппаратные и программные средства контроля и диагностики энергетического и энергоемкого оборудования:
• Диагностика электрических машин
• Диагностика трубопроводов
• Теплометрический мониторинг
• Измерение параметров движения
• Метрологическое обеспечение

Моделювання систем організаціонного управління
к.т.н. Борукаєв З.Х.
Головні наукові напрямки робіт відділу:
•  Чисельне моделювання нестаціонарних взаємозалежних електромагнітних, теплових і гідродинамічних процесів в електромагнітних системах.
• Розробка інформаційно-аналітичних систем моніторингу показників виробництва й економіки для комп’ютерних систем організаційного керування в енергетиці.
• Розробка комп’ютерних систем організаційного керування в енергетиці, як інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Екологічного аналізу та прогнозу
д.т.н. Яцишин А.В.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
•  Математичне моделювання техногенних навантажень на екологічні та соціально-екологічні системи.
• Розробка методів аналізу та візуалізації даних медико-екологічного моніторингу з використанням сучасних ГІС технологій.
• Математико-картографічне моделювання впливу техногенних об’єктів на атмосферу та виявлення територій підвищеного ризику.
• Розробка інформаційно-аналітичних систем для вирішення задач медико-екологічного моніторингу в умовах підвищеного ризику з використанням сучасних ГІС технологій.
• Комплексні оцінки забруднення навколишнього середовища у формі багатовимірних інтегральних екологічних індексів та інтегральних ризиків.
• Системний аналіз інтегрального впливу техногенних навантажень на екосистеми, на здоров’я людини.

Імітаційного моделювання
д.т.н. Самойлов В.Д.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
• Дослідження і розробка комп’ютерних технологій створення тренажерно-обучаючих і діагностичних засобів для підготовки і контролю знань фахівців у галузях паливно-енергетичного комплексу й інших галузей народного господарства.