Затверджую
Директор Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова НАН України
д.т.н., професор В.В. Мохор

ПОЛОЖЕННЯ
Ради молодих вчених при Інституті проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України

1. Загальні положення
1.1. Рада молодих вчених (РМВ) при Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова (далі – Рада) Національної академії наук України (далі – НАН України) є колегіальним органом при Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (далі – Інституті), який об’єднує молодих вчених Інституту.
1.2. Термін «молодий вчений» визначається відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
1.3. Рада координує свою діяльність із Радою молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України та дирекцією Інституту.
1.4. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на принципах: наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх членів Ради, гласності та відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, демократичності, періодичної виборності та звітності.
1.5. Інститут надає необхідну допомогу для роботи Ради та реалізації її проектів.
2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради
2.1. Мета
2.1.1. Рада здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених Інституту.
2.2. Основні завдання Ради
2.2.1. Об’єднання і організація молодих вчених Інституту для успішної наукової діяльності і розвитку професійних контактів з іншими установами НАН України та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами.
2.2.2. Сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, виконанню наукових досліджень, поширення досягнень науки.
2.2.3. Надання допомоги молодим вченим наукових установ у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності.
2.2.4. Представництво інтересів молодих вчених і підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності в Інституті, наукових установах НАН України та інших державних та недержавних організаціях.
2.2.5. Сприяння реформуванню наукової сфери України, НАН України з метою успішного розвитку науки в Україні та інтеграції до Європейського та світового дослідницького простору.
2.2.6. Представництво інтересів і підготовка пропозицій у питаннях покращення соціально-побутових умов молодих вчених.
2.2.7. Делегування членів Ради для роботи у експертних комісіях Інституту та Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України для розгляду питань присудження премій молодим вченим та з інших питань, що стосуються молодих вчених та діяльності Ради.
2.2.8. Організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо.
2.2.9. Проведення конкурсів та висування молодих вчених, з метою отримання грантів, стипендій, премій та стимулювання наукової молоді шляхом доплати (у вигляді щомісячної премії) до стипендій чи посадових окладів.
2.2.10. Збір та поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених наукових установ, надання інформації про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді.
2.2.11. Участь в атестації аспірантів та інших молодих вчених Інституту.
2.3. Основні напрямки діяльності Ради:
2.3.1. Участь в підготовці та організації виступів молодих вчених на засіданнях Вченої ради Інституту та в наукових установах НАН України.
2.3.2 Підтримка ініціатив з різних питань наукового і громадського життя, формування пропозицій і участь у виробленні рішень, що стосуються молодих вчених.
2.3.3. Сприяння співробітництву з науковими, молодіжними, освітніми, студентськими, благодійними та іншими організаціями, в тому числі міжнародними, університетами тощо.
2.3.4. Сприяння участі молодих вчених у програмах обміну досвідом та проведення наукових досліджень.
2.3.5. Сприяння участі молодих вчених у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах, конференціях, семінарах тощо.
2.3.6. Участь в організації центрів ділового співробітництва, клубів, культурних, спортивних, оздоровчих заходів, виставок, конкурсів, ярмарок наукових ідей тощо.
2.3.7. Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України, статуту Інституту та цьому положенню.
3. Порядок формування Ради
3.1. Рада формується із молодих вчених Інституту. Членами Ради можуть бути аспіранти, докторанти, інші молоді вчені відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Кожен молодий вчений Інституту (за основним місцем роботи) автоматично входить до складу Ради. Молоді вчені, які працюють в Інституті за сумісництвом (в т.ч. аспіранти заочної форми навчання) можуть стати членами Ради шляхом подання до Ради заяви на вступ.
3.2. Члени Ради впродовж місяця після формування Ради обирають своє керівництво: Голову, заступника Голови, секретаря Ради. Вибори вважаються правомірними, якщо за це рішення проголосувало більше половини складу членів Ради.
3.3. Керівництво Ради затверджуються рішенням Інституту строком на 4 роки.
3.4. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:
3.4.1. Письмового повідомлення члена Ради про своє рішення вийти зі складу Ради.
3.4.2. Досягнення граничного віку молодого вченого відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
3.4.3. У разі звільнення члена РМВ з Інституту його членство у Раді припиняється автоматично.
3.4.4. Рада шляхом голосування 2/3 голосів може виключати зі свого складу осіб, які своєю діяльністю чи бездіяльністю порушують роботу Ради. На найближчому засіданні Ради ініціюється процедура щодо виключення відповідного члена зі складу Ради шляхом голосування за включення до порядку денного цього питання. Ініціювати виключення має право:
– голова Ради;
– група у складі не менше трьох осіб з числа членів Ради відповідним зверненням до голови Ради або секретаря Ради.
3.5. Член Ради має право:
3.5.1. Обирати і бути обраним у керівні органи Ради.
3.5.2. Брати участь у засіданнях Ради, проявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань.
3.5.3. На підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді.
3.6. Член Ради зобов’язаний:
3.6.1. Дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Ради.
3.6.2. Виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямками діяльності Ради.
3.6.3. У будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватися рішень Ради.
4. Структура Ради
4.1. Рада молодих вчених при Інституті складається із: керівництва Ради, до якого належать голова Ради, заступники голови Ради та секретар, а також членів Ради.
4.2. Голова Ради:
4.2.1. Обирається Радою строком на 4 роки.
4.2.2. Організує і керує роботою Ради впродовж періоду своїх повноважень.
4.2.3. Представляє інтереси Ради перед Інститутом, при взаємодії з юридичними чи фізичними особами, виконує інші представницькі функції.
4.2.4. Здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Положення.
4.2.5. За згодою Ради, підписує документи, що стосуються діяльності Ради.
4.2.6. Бере участь у засіданнях Вченої Ради Інституту.
4.2.7. Приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання Ради, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради.
4.2.8. Головує на засіданнях Ради.
4.2.9. Звітує перед членами Ради про проведену роботу.
4.2.10. Одна особа, не може бути Головою РМВ Інституту більше двох термінів поспіль.
4.3. Заступник Голови Ради:
4.3.1. Обирається на засіданні Ради строком на 4 роки.
4.3.2. Заступник головує на засіданнях Ради за відсутності голови Ради.
4.3.3. Виконує представницькі чи інші повноваження голови Ради відповідно до письмового доручення голови Ради.
4.3.4. У випадку, коли голова Ради припиняє свої повноваження голови Ради чи складає своє членство в Раді, керівництво Радою переходить до заступника голови Ради, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчих зборів Ради питання про вибори голови Ради і провести збори Ради в термін не більший за одного місяця.
4.4. Секретар Ради:
4.4.1. Обирається на засіданні Ради строком на 4 роки.
4.4.2. Здійснює інформування членів Ради про чергові засідання.
4.4.3. Під час засідання:
– реєструє присутніх і надає Голові інформацію про кворум;
– готує та роздає під розпис всім членам Ради по одному бюлетеню (по кожному питанню, винесеному на таємне голосування);
– веде підрахунок голосів членів Ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при прийнятті рішень;
– веде протоколи засідань Ради.
4.4.4. З метою реалізації рішень Ради протягом 7 днів готує необхідні виписки з протоколів засідань для подальшого оперативного направлення їх у відповідні організації та/чи структурні підрозділи НАН України.
4.4.5. Веде документацію Ради відповідно до норм діловодства, забезпечує її зберігання.
4.4.6. Інформує у 3-тиденний термін керівництво Ради та її членів щодо результатів голосування за допомогою електронної пошти.
4.4.7. Має право запитувати особисто або за дорученням Голови Ради від членів Ради інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.5. Ініціювання дострокових перевиборів голови Ради, заступників голови Ради чи секретаря можливе не частіше ніж раз на рік. Ініціювати дострокові перевибори може не менше третини складу Ради відповідним зверненням, яке подається голові або секретарю Ради. Дане звернення розглядається на найближчому засіданні Ради.
5. Порядок роботи Ради
5.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності.
5.2. Рада може приймати рішення одним з двох способів:
5.2.1. На засіданнях, які є правомірними за умови присутності не менш 2/3 складу Ради, в тому числі тих членів, які беруть участь у засіданні за допомогою відеоконференцзв’язку. Результати голосування оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Ради.
5.2.2. Шляхом голосування за допомогою електронної пошти. У такому випадку керівництво Ради визначається з термінами початку та закінчення голосування та повідомляє про це Секретаря. До дати закінчення голосування за допомогою електронної пошти, всі члени Ради повинні надіслати електронні листи з результатами свого волевиявлення Секретарю та Голові. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо у ньому взяли участь не менше ніж 2/3 складу Ради. Протягом 3 днів після закінчення оголошеного голосування секретар зобов’язаний повідомити керівництву та іншим членам Ради про результати голосування. Результати голосування оформлюються протоколом зборів, який підписується головою та секретарем Ради.
В обох випадках рішення приймається 2/3 голосів присутніх на засіданні Ради (в т.ч. тих, хто присутній за допомогою відео конферензв’язку), або тих, хто взяв участь у електронному голосуванні, якщо інше не передбачено цим Положенням.
5.3. За необхідності засідання Ради може бути ініційоване не менш як трьома членами Ради шляхом звернення до секретаря Ради. Секретар Ради повідомляє про це Голову Ради, який має провести засідання Ради не пізніше, ніж через місяць після звернення.
5.4. У разі необхідності Рада може формувати постійно діючі органи для вирішення конкретних завдань, що відповідають меті і завданням функціонування Ради.
5.5. Засідання Ради є відкритими для представників молодих вчених з усіх наукових установ та університетів України, які можуть бути спостерігачами без права участі у роботі Ради, окрім виключних випадків, про що Голова Ради повідомляє заздалегідь.
5.6. Рада має право, шляхом голосування простою більшістю, залучати на добровільних засадах фахівців незалежно від їхнього віку, для здійснення діяльності, визначеної цим Положенням.
6. Заключні положення
6.1. Дане Положення, а також зміни і доповнення до нього, приймається на Загальних зборах РМВ Інституту 2/3 присутніх делегатів і затверджується рішенням Інституту.
6.2. По закінченню терміну повноважень Ради формується новий склад та її керівництво. Рада попереднього складу зобов’язана впродовж одного місяця після закінчення своїх повноважень організувати формування нового складу Ради та провести вибори її керівництва у порядку, визначеному цим Положенням.

Голова РВМ Інституту,
старший науковий співробітник
відділу моделювання енергетичних процесів і систем
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України
к.т.н., с.н.с. Артемчук Володимир Олександрович

Заступник голови РВМ Інституту,
д.т.н., с.н.с. Яцишин Андрій Васильович

Секретар РВМ Інституту,
к.т.н. Євдіна Алла Камілівна