ВО “Математичне моделювання задач енергетики”

Віртуальна організація по математичному моделюванню в задачах енергетики MatModEn створена в рамках Українського національного ґріду для підтримки досліджень в області математичного і комп’ютерного моделювання складних технологічних процесів, в тому числі в енергетиці. Використання ресурсів ВО MatModEn дасть можливість українським науковцям брати активну участь у міжнародних проектах світового рівня. Віртуальна організація MatModEn належить Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, надалі Власник ВО.

Пріоритетними напрямками діяльності ВО MatModEn є:
– розвиток високопродуктивних методів моделювання режимів роботи ОЕС України та енергетичних об’єктів;
– вирішення задач економіки, екології та інформаційної безпеки галузі в нових умовах;
– розробку систем інформаційного забезпечення, моніторингу, обліку, контролю, керування, тощо;
– моделювання технологій, систем та устаткування для підвищення експлуатаційної надійності, стійкості і живучості електроенергетичних систем;
– перевірку сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах ОЕС України та зменшення їх впливу на навколишнє середовище;
– розробку програмних систем моделювання складних фізичних процесів, які описуються нелінійними рівняннями математичної фізики;
– розробку і дослідження ефективності паралельних локально-асинхронних чисельних методів та розвиток методу скінченних об’ємів, орієнтованих на розподілені обчислення;
– створення формальних засобів опису паралельних моделей, які забезпечують паралельний процес моделювання в режимі розподілених обчислень на основі реалізації стратегій паралельного просування модельного часу;
– дослідження груп на приналежність їх до адитивних груп локальних майже-кілець з мультиплікативними групами Міллера-Морено.

Напрями діяльності ВО MatModEn реалізуються через виконання наступних завдань:
– проведення аналізу найбільш перспективних наукомістких ресурсоємних обчислювальних задач енергетики з точки зору доцільності використання ґрід-середовища;
– формулювання завдання на розробку спеціального програмного забезпечення, що реалізує специфічні для енергетики задачі в ґрід;
– розроблення ґрід-технології збору та зберігання розподіленої первинної інформації в газо-, нафто-, електроенергетиці, що орієнтовані на побудову бази даних для моделювання режимів роботи як ОЕС України в цілому, так і окремих енергетичних об’єктів;
– проведення роботи з розпаралелювання існуючих програмних засобів моделювання для адаптації до ґрід-середовища;
– побудова системи перепідготовки спеціалістів галузі з метою ефективного застосування ґрід-технологій;
– створення орієнтованої на ґрід-технології системи моделювання на основі використання паралельних програмних засобів з відкритими кодами для дослідження руху рідини в біологічних об’єктах;
– розроблення алгоритмів та програмних засобів для реалізації розподілених обчислень в ґрід-середовищі, що забезпечують моделювання процесу руху рідин в об’єктах зі складною формою поверхні шляхом застосування блочно-ітераційних асинхронних методів та методу скінченних об’ємів;
– розробка  версії алгебри процесів для формального опису комунікацій між паралельними обчислювальними процесами у вузлах ґрід-системи при моделюванні складних фізичних процесів;
– розроблення програмного забезпечення для пошуку в режимі розподілених обчислень автоморфізмів груп з використанням ґрід-середовища.

Членами ВО MatModEn на даний час є:
– Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України;
– Інститут математики НАН України.

До участі у ВО MatModEn запрошуються:
– Учасники проектів національної програми розвитку ґрід -технологій, пов’язаних з дослідженням паралельних моделей технічних об’єктів, в том числі енергетичних;
– Спеціалісти в галузі математичного моделювання, що використовують ґрід-ресурси для вирішення своїх прикладних задач;
– Розробники ґрід-додатків для енергетичної галузі.

Член ВО MatModEn зобов’язаний:
– Виконувати правила використання УНГ, правила участі в ВО та правила ґрід-сайтів, що підтримують ВО;
– Використовувати ресурси, що підтримують ВО MatModEn, тільки заради заявлених при реєстрації цілей та в рамках некомерційної діяльності державної організації, до якої належить учасник;
– Виконувати вимоги чинного законодавства України в області інформаційної безпеки, захисту інформації та захисту авторського права.

Заявки на реєстрацію розглядаються за наявності офіційного листа від організації учасника на ім’я Власника ВО.

Поштова адреса:
03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 15
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

Власник ВО залишає за собою право внесення змін в політику ВО без попереднього повідомлення.

Контактна інформація:
З питаннями щодо роботи сервісів ґрід-вузлу та отримання доступу до них звертайтеся за адресою hilgurt@ukr.net.