ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІПМЕ НАНУ

 

ПОЛОЖЕННЯ

2022 р.

ПОРЯДОК СУПРОВОДУ (НАДАННЯ ДОПОМОГИ) ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ З ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАБОРОНИ УТИСКУ І ДИСКРИМІНАЦІЇ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ.Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ.Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І БОРОТЬБИ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ.Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЕКТНІ ГРУПИ ТА ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З РОЗРОБКИ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ЕТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПЕРЕВІРКИ РОБІТ НА НАЯВНІСТЬ ТЕКСТОВИХ ЗБІГІВ, ІДЕНТИЧНОСТІ, СХОЖОСТІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ І ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ІНСТИТУТІ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ.Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»  КИЇВ

2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.  ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

————————

АНКЕТА: Діагностика організаторських та комунікативних здібностей

АНКЕТА: “Вивчення психологічного клімату та міжособистісних відносин у групі”

МАГІСТРАТУРА

СИЛАБУСИ:

Основи наукових досліджень в галузі.
Іноземна мова професійного спрямування.
Філософія науки та інноваційного розвитку.
Сучасні інформаційні технології.
Моделі та методи аналізу об’єктів інформатизації.
Технологія розробки програмного забезпечення інформаційних систем.
Математичні методи моделювання та оптимізації процесів в електроенергетиці.
Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Основи інтелектуальної власності.
Професійна педагогіка.
Організаційна психологія.
Екологічна безпека.
Основи сталого розвитку суспільства.
Технологія розробки програмного забезпечення інформаційних систем.
Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей.
Верифікація та тестування програмного забезпечення.
Системи обробки даних реального часу.
Обчислювальний інтелект та машинне навчання.
“Хмарні” технології.
Інтернет “речей”.
Розподілені інформаційні системи та технології.
Сучасна теорія управління.
Теорія наукових досліджень.
Сертифікація, експертиза та аудит інформаційної безпеки.
Інноваційна дослідницька діяльність.
Управління командою проектів.
Професійне навчання і професійна кар’єра.
Методологія управління проектами.

2023 р.

Наказ №4 від 21.04.23 про склад приймальної комісії
Наказ №5 від 21.04.23 про введення в дію Правил прийому на навчання
Правила прийому до магістратури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2023 р

2022 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”
Правила прийому до магістратури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PHD
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD – 2020 р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD – 2021 р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD – 2022 р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD – 2023 р.

СИЛАБУСИ

2024 р.

Абітурієнтам, які планують вступати до аспірантури у 2024 р.!!!
Прохідні бали ЄВІ для вступу в аспірантуру 2024
Підготовка до ЄВІ для вступу в магістратуру 2024

Майбутні аспіранти й магістри отримали запрошення на вступні іспити

Наказ №8 від 30.04.24 про склад приймальної комісії
Наказ №7 від 28.03.24 про введення в дію Правил прийому на навчання
Правила прийому на навчання в аспірантурі Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2024 р

2023 р.

Наказ №4 від 21.04.23 про склад приймальної комісії
Наказ №5 від 21.04.23 про введення в дію Правил прийому на навчання
Правила прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2023 р

2022 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022 р
Додаток до Правил прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р
ЛЕКЦІЇ – ІІ семестр 2022 р.
Наказ №82-а від 29 серпня 2022 р. про зарахування до докторантури
Наказ №101-а від 30 вересня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету у 2022 р.
Наказ №102-а від 30 вересня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) у 2022 р.
Наказ №110-А від 28 жовтня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету у 2022 р. (додатково)
Інформація щодо підготовки до вступної кампанії 2023 року буде опублікована пізніше, бо у зв’язку із повномасштабною війною в Україні та подоланням її наслідків, неможливо провести всі етапи підготовки до вступної кампанії 2023 року у визначені терміни. 

2021 р.

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2021 р.
Наказ №53-А від 19 серпня 2021 р. про зарахування до докторантури
ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”
Результати вступних іспитів до аспірантури 2021 p.
Результати вступних іспитів  до аспірантури (рейтинг) 2021 р. 
Наказ №89-А від 25 жовтня 2021 р. про зарахування до аспірантури

 

Навчально-методичні матеріали PHD