7 січня 1981 року відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, а також постановою Президії АН УРСР утворений Інститут проблем моделювання в енергетики АН УРСР (ІПМЕ АН УРСР). Очолив інститут академік АН УРСР Георгій Євгенович Пухов. Колектив інституту, сформований до цього часу як сектор електроніки і моделювання Інституту електродинаміки АН УРСР, мав великий і багаторічний досвід проведення наукових досліджень. Наукова школа Г.Є.Пухова почала створюватися наприкінці 50-х років і потім одержала інтенсивний розвиток у стінах Інституту кібернетики АН УРСР і Інституту електродинаміки АН УРСР.

До моменту створення ІПМЕ АН УРСР основні досягнення даної школи, були дуже значні й охоплювали цілий ряд таких актуальних наукових областей, як аналіз електричних ланцюгів і електромагнітних полів, спеціальні розділи прикладної математики, теорію математичного й електронного моделювання, аналогову і гібридну обчислювальну техніку, спеціалізовані цифрові пристрої і системи, застосування математичних методів і обчислювальних засобів в електроніці, електротехніці, енергетиці і багатьох інших галузях народного господарства.

З 1988 року директором інституту є член-кореспондент НАН України Віктор Федорович Євдокимов. З травня 2015 р. Інститут очолює член-кореспондент НАН України Володимир Володимирович Мохор.

8.11.2000 р. Постановою Кабінетом Міністрів ІПМЕ НАН України було надане звання ім. Г. Є. Пухова. Інститут досяг успіхів в області розвитку теорії і методів математичного й електронного моделювання фізичних і інформаційних процесів в енергетичних і енергоємних системах на основі сучасних досягнень прикладної математики і машинних обчислень. Наукова діяльність Інституту визначається наступними основними напрямками: дослідження фундаментальних проблем електроенергетики і теоретичної електротехніки; аналіз і синтез складних електричних ланцюгів і систем, включаючи нелінійні процеси в них; дослідження процесів, що швидко протікають, в енергетиці, розробка з цією метою методів побудови проблемно-орієнтованих моделюючих систем; розробка методів моделювання і застосування засобів обчислювальної техніки в енергетиці і інших галузях народного господарства.

Завдяки високому теоретичному рівню розробок Інститут займає ведуче положення в області методів і засобів електронного і математичного моделювання в енергетиці. Фундаментальні наукові результати отримані в рамках теорії квазианалогового моделювання. Вона дозволяє розширити можливості математичного моделювання на основі принципу еквівалентності, що узагальнює класичну теорію подоби і використовуваного для побудови різних класів моделюючих систем. У теорії диференціальних перетворень, вона приводить до створення нових числено-аналітичних методів рішення широкого класу математичних задач. Використання такого підходу для синтезу електронних схем дозволяє з’єднати ефективність аналогової структури систем з цифровим представленням інформації.

Інститут проводить дослідження в області моделювання динамічних систем на основі методу інтегральних рівнянь, що забезпечує розширення можливостей і підвищення ефективності методів і засобів математичного моделювання. Використання теорії гібридного моделювання для задач динаміки процесів, що швидко протікають, дозволяє створити нові принципи побудови спеціалізованих засобів діагностики трубопроводів і алгоритми чисельного моделювання задач динаміки. Багато результатів наукових досліджень Інституту впроваджені і продовжують впроваджуватися в різних галузях народного господарства: енергетиці, нафтової і газової промисловості, приладобудуванні, машинобудуванні, енерго-машинобудівлі, електронній промисловості і т.д.

Інститут підтримує науково-технічні зв’язки з десятками підприємств і організацій у нашій країні і за кордоном. Роботи вчених інституту відзначені Державними преміями України, преміями НАН України ім. Г. А. Проскури і С. А. Лебедєва.

Велика увага приділяється підготовці наукових кадрів. В даний час в Інституті працюють 8 докторів і 12 кандидатів наук, функціонують аспірантура і докторантура, працюють спеціалізовані Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій. В Інституті функціонує широка мережа наукових семінарів, проводяться конференції і школи-семінари.

Інститут здійснює активну видавничу діяльність, є засновником журналу “Електронное моделирование”, залучаючи останнім часом до цієї роботи фахівців з багатьох розвитих країн, публікує періодичні наукові збірники. Співробітниками інституту опубліковані десятки монографій, довідників, навчальних посібників, препринтів.

Метою діяльності ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України є досягнення високого рівня проведення фундаментальних і прикладних досліджень в області методів і засобів математичного комп’ютерного моделювання для рішення актуальних проблем створення сучасних інформаційних і промислових технологій.