Видана монографія “Інструментальні засоби компонентно-орієнтованого моделювання програмних систем та PN-патерни” Супруненко О.О., Гребенович Ю.Є.

У монографії розглянуті проблеми розробки інструментальних засобів для імітаційного моделювання програмних систем, які належать до систем з паралелізмом. При проектуванні програмних систем потрібно аналізувати множину паралельних асинхронних процесів, що пов’язані між собою, мають забезпечувати передбачуване функціонування для реалізації вимог до програмної системи.

Розглянуті та проаналізовані 20 основних та 23 додаткових WF-патернів, які широко застосовуються для моделювання управління робочими процесами. На їх основі сформовані еквівалентні PN-патерни, що дозволяють розширити можливості застосування WF-патернів. Запропоновані PN-патерни належать до класу формальних мов LG-типу і дозволяють описувати та аналізувати моделі програмних систем. При їх формуванні використовувались управляючі, оціночні та безпечні мережі Петрі з часовими елементами.

Запропоновано класифікацію PN-патернів, яка дозволяє розмежувати патерни за специфікою їх використання у моделях систем з паралелізмом. Пропоновані інструментальні засоби дозволяють однозначно відобразити недетермінований характер функціонування компонентів моделі програмної системи та моделі системи в цілому, створюють підґрунтя для автоматизованої перевірки динамічних властивостей моделі графоаналітичними методами.

Читати монографію 

Монографія підготовлена та видана в Інституті як результат стажування к.т.н. Супруненко О.О.,  завідувачки кафедри Програмного забезпечення автоматизованих систем, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, за темою “Розвиток методів та інструментальних засобів моделювання динаміки програмного забезпечення”.