Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України здійснює підготовку фахівців у сфері вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем (підготовка докторів філософії – PhD) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» згідно з ліцензією, виданою МОН України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017р. № 86-л, протокол Ліцензійної комісії № 49/2 від 21 квітня 2017 р.).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджені Вченою радою Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України включає складові, що передбачають набуття аспірантом наступних компетентностей, відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
• здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить наукове дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
• оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
• набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
• здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, та правил прийому на навчання в аспірантурі Інституту в 2019 році.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із додатком (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
4) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
5) висновок передбачуваного наукового керівника;
6) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної наукової спеціальності та відгук на реферат передбачуваного наукового керівника;
7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
8) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
9) три фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Прийом документів проводиться до 10 вересня поточного року.

Вступні іспити до аспірантури проводяться з 12 вересня по 20 вересня поточного року, зарахування – з 1 листопада поточного року.
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності.
Вступні іспити до аспірантури у 2019 р. 
Результати вступних іспитів до аспірантури у 2019 р. (рейтинг)

Вступники до докторантури подають на ім’я директора такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копію диплома кандидата наук або доктора філософії (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
4) список опублікованих наукових праць і винаходів;
5) розгорнутий план дисертаційної роботи;
6) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом;
7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
8) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
9) три фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт, диплом кандидата наук або доктора філософії подаються вступником особисто.
Прийом документів до докторантури проводиться до 15 червня поточного року.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта у спеціалізованій вченій раді.

Інформація за тел.:
+38(044)-424-12-28 – учений секретар Інституту;
+38(044)-424-99-03 – завідувач аспірантури.